Kosmická elektrodynamika (NAST008)

Pracovní verze skript

Záznamy z online přednášek v zimním semestru 2020/2021

Úvod do statistické fyziky I

Systém a jeho stav; fázový prostor; Liouvilleův teorém; statistický popis systému – rozdělovací funkce; Liouvilleova rovnice; redukované rozdělovací funkce; Boltzmannova rovnice; BBGKY hierarchie; Vlasovova aproximace.

Videozáznamy (1.10.2020):

Úvod do statistické fyziky II

Momenty Boltzmannovy rovnice, střední veličiny; hydrodynamické rovnice: rovnice kontinuity, Eulerova (pohybová) rovnice, rovnice pro energii; diskuse uzavřenosti systému hydrodynamických rovnic, aproximace.

Videozáznamy (8.10.2020):

Úvod do statistické fyziky III

Rovnovážná rozdělení; koncept maximální entropie, vazebné podmínky; stavové sumy; statistické soubory; odvození Maxwellova-Boltzmannova rozdělení a Sahovy rovnice.

Videozáznamy (13.10.2020):

Plazma a driftový popis

Plazma: koncept kvazineutrality a koletivního chování. Debyeovské stínění. Kritéria pro plazma. Příklady pro driftový popis: pohyb částice v homogenním magnetickém poli, ve zkřížených elektrických a magnetrických polích, v nehomogenním magnetickém poli a v nehomogenním elektrickém poli.

Videozáznam (22.10.2020):

Pohyb gyračního středu

Odvození pohybu gyračního středu pro pomalu proměnná elektrická a magnetická pole.

Videozáznam (29.10.2020):

Adiabatické invarianty

Konfigurace magnetických zrcadel, magnetický moment a jeho zachování. Ztrátový kužel. Adiabatické invarianty. První, druhý a třetí adiabatický invariant. Povolené trajektorie uvězněných částic v magnetickém poli, kvalitativní diskuse van Allenových pásů.

Videozáznam (5.11.2020):

Rovnice magnetohydrodynamiky

Dvoutekutinová aproximace; srážkový člen a specifický odpor; jednotekutinová aproximace a zobecněný Ohmův zákon; bezsilová (force-free) aproximace a aproximace ideální MHD; zamrznutí magnetického pole do plazmatu; polarizační drift; Boltzmannův vztah

Videozáznam (12.11.2020):

Vlny v plazmatu I

Princip linearizace tekutinových rovnic. Řešení metodou Fourierova obrazu. Zvukové vlny v tekutině. Plazmové oscilace. Elektrostatické vlny bez magnetického pole, elektronové i ionotové. Elektrostatické vlny v přítomnosti magnetického pole, elektronové i iontové.

Videozáznam (19.11.2020):

Vlny v plazmatu II

Elektromagnetické vlny ve vakuu a plazmatu. Komplex elektromagnetických vln v plazmatu v přítomnosti magnetického pole. Farradayova rotace. Hydromagnetické vlny: Alfvénova vlna, obecná MHD vlna. Konverze modů.

Videozáznam (26.11.2020):

Difúze

Model pro změnu toku částic srážkami, srážky ve slabě ionizovaném plazmatu. Fickův zákon. Ambipolární difúze. Rovnice kontinuity s nenulovou pravou stranou, ionizace, rekombinace. Příklad časového vývoj difúze. Difúze v magnetickém poli. Difúze v silně ionizovaném plazmatu.

Videozáznam (3.12.2020):

Rovnováha a stabilita I

Koncept rovnováhy v plazmatu. Hydromagnetická rovnováha, konfigurace tokamaku. Nestability a jejich vyšetřování. Dvousvazková nestabilita. Gravitační nestabilita. Univerzální nestabilita.

Videozáznam (10.12.2020):

Rovnováha a stabilita II

Landauův útlum.

Videozáznam (17.12.2020):

Letem světem

Rychlé opakování potenciálně problémových partií.

Videozáznam (7.1.2021):