Kosmická elektrodynamika (NAST008)

Pracovní verze skript

Záznamy z online přednášek v zimním semestru 2020/2021

Úvod do statistické fyziky I

Systém a jeho stav; fázový prostor; Liouvilleův teorém; statistický popis systému – rozdělovací funkce; Liouvilleova rovnice; redukované rozdělovací funkce; Boltzmannova rovnice; BBGKY hierarchie; Vlasovova aproximace.

Videozáznamy (1.10.2020):

Úvod do statistické fyziky II

Momenty Boltzmannovy rovnice, střední veličiny; hydrodynamické rovnice: rovnice kontinuity, Eulerova (pohybová) rovnice, rovnice pro energii; diskuse uzavřenosti systému hydrodynamických rovnic, aproximace.

Videozáznamy (8.10.2020):

Úvod do statistické fyziky III

Rovnovážná rozdělení; koncept maximální entropie, vazebné podmínky; stavové sumy; statistické soubory; odvození Maxwellova-Boltzmannova rozdělení a Sahovy rovnice.

Videozáznamy (13.10.2020):

Plazma a driftový popis

Plazma: koncept kvazineutrality a koletivního chování. Debyeovské stínění. Kritéria pro plazma. Příklady pro driftový popis: pohyb částice v homogenním magnetickém poli, ve zkřížených elektrických a magnetrických polích, v nehomogenním magnetickém poli a v nehomogenním elektrickém poli.

Videozáznam (22.10.2020):