(2310) Olshaniya – Model 9341 – Fit to light curves