AST007  (F211)  ZÁKLADY ASTRONOMIE A ASTROFYZIKY II

3. r. Astronomie a astrofyzika,  LS,  4/0 ZkMetody a přístroje astrofyziky

1. Úvod
Observační dostupnost různých oblastí elmg. spektra. Pozemská a družicová astronomie.

2. Teleskopy
Optické systémy teleskopů. Základní typy a jejich vlastnosti: Newton, Cassegrain,Gregory,
Schmidt, Maksutov. Principy mechanické konstrukce a řízení teleskopů. Aktivní a adaptivní
optické systémy. Teleskopy na družicích - příklady IUE, IRAS, HST, Hipparcos.

3. Fotometrie
Detektory záření: lidské oko, fotografická  emulze, fotonásobič. Fotoelektrické
fotometry. Princip CCD detektoru. Fotometrické systémy a jejich aplikace.
Ultrafialová  a infračervená  fotometrie. Fotometrické vlastnosti fotografických
emulzí. Fotometrické filtry, barevný systém UBVRI. Diferenciální a absolutní
fotometrie. Exktince. Kalibrace. Zpracování fotometrických měření.

4. Spektroskopie
Principy spektroskopie. Optický hranol a difrakční mřížka. Disperzní křivka.
Spektrograf. Mikrofotometr. Srovnávací spektrum. Některá  konkrétní řešení
spektroskopů. Nekonvenční spektroskopie. Atlasy spekter, tabulky spektrálních
čar. Zpracování spekter - radilání rychlosti.

5. Radioastronomie
Antény. Přijímače. Bodové a plošné objekty, spojité a čarové záření.
Interferometrie, aperturní syntéza, VLBI. Radarová rovnice.

6. Ultrafialová, rentgenová a gama astronomie.

7. Přístroje sluneční fyziky. Helioskopický okulár, celostat, sluneční spektrograf, koronograf.

8. Polarizace světla. Stokesovy parametry. Polarimetr, Wollastonův polarizátor.

9. Detekce kosmického záření, neutrin a gravitačních vln. Projekt LIGO.Základy astrofyziky

1. Základní charakteristiky hvězd
Zářivý tok a výkon, hvězdné velikosti. Pogsonova rovnice. Zákon Planckův,
Stefanův-Boltzmannův, Wienův. Teploty efektivní, jasová, barevná.

2. Stavový diagram hvězd
Spektrální klasifikace, třídy svítivosti, vícerozměrná klasifikace, čarové spektrum,
HR diagram, barevný diagram pro kulové a otevřené hvězdokupy.

3. Vývoj hvězdy
Vznik hvězd, Jeansovo kritérium. Rovnice vnitřní stavby hvězdy. Jaderné reakce
v nitru hvězd. Vývojové etapy. Závěrečná stádia hvězdného vývoje.

4. Proměnné hvězdy
Klasifikace, typy proměnnosti podle GCVS - přehled.
Pulsující proměnné hvězdy: Cefeidy, RR Lyrae, miridy a nepravidelné proměnné.
Stavba, pulsace, pozorovací charakteristiky. Vztah perioda-svítivost, určování vzdálenosti
pomocí cefeid. Baadeova-Wesselinkova metoda.
Eruptivní proměnné: Novy a supernovy, světelné křivky a spektra supernov, radiální rychlosti,
světelné echo.

5. Zákrytové, spektroskopické a vizuální dvojhvězdy
Určování periody, světelná křivka, výpočet okamžiku minima. Křivka radiálních
rychlostí, určování dráhových elementů. Relativní dráha vizuální dvojhvězdy.

6. Naše Galaxie
Stavba, kinematika a dynamika, rotace. Oortovy konstanty. Galaktické jádro.

7. Galaxie a kvasary
Hubblova klasifikace galaxií. Aktivní galaxie a kvasary. Objekty typu BL Lac.
Rádiové galaxie, výtrysky.Doporučená literatura:

Metody a přístroje astrofyziky:

Základy astrofyziky: