Autor 
Rok
Název diplomové práce
Vedoucí 
A
Abdgader A. Abseim
2000
Spectroscopic and photometric study of early-type binaries and multiple stars
Pavel Mayer
Kateřina Andréeová  
2004 
Studium nestabilit ve slunečním větru a jejich šíření do magnetosféry Země
Lubomír Přech  
Pavel Andrle 
1960 
Gauss-Hillova metoda studia sekulárních perturbací 
Josef Mohr 
Eva Arazimová 
2008 
Spektroskopické studium bílých trpaslíků 
Adéla Kawka 
Azra Avdibegovič 
2008 
Sluneční erupce z 28.10.2003 
Pavel Kotrč 

Petr Bagin 
1996 
Vytvoření a analýza 2-D MHD modelu sluneční korony 
Pavel Ambrož 
Robert Bajcár 
1961 
O niektorých spektrálnych a fotometrických charakteristikách 
hviezd typu K o velkých rýchlostiach
Miroslav Bárta 
1996 
Sluneční rádiová vzplanutí 
Marián Karlický 
Milan Bašta  
2003 
Gama blazary
René Hudec  
Martin Blažek 
2008 
CCD fotometrie otevřené hvězdokupy
Marek Wolf 
Jiří Borovička 
1987 
Optické záření doprovázející gama - záblesky 
René Hudec 
Pavel Bourek 
1997 
Příspěvek k teorii rotace umělé družice LAGEOS 
David Vokrouhlický 
Alen Brković 
1995 
Initial Conditions in Forming Oort Cloud - a Monte Carlo Model 
Martin Šolc 
Miroslav Brož 
1999 
Vliv Yarkovského efektu na pohyb úlomků planetek
David Vokrouhlický
Jiří Bubeníček
1983
Struktura pohybové skupiny Hyády
Vladimír Vanýsek
Zuzana Budínová
2000
Magnetická pole kolem černých děr a jejich astrofyzikální aplikace
Vladimír Karas
Andrea Budovičová
1999
Spectroscopy of 28 CMa
Stanislav Štefl
Václav Bumba
1949
Meteorické statistiky
František Link

Tomáš Caudr  
2003 
Možnosti detekce Jarkovského jevu pomocí radarových pozorování drah blíkozemních asteroidů
David Vokrouhlický  
Zděnek Ceplecha
1952
Fotografie meteorů
Pavel Cindr
1994
Numerický model rekonexe magnetického pole
Marian Karlický
David Čapek
2000
Vliv tepelných jevů na rozpad malých těles sluneční soustavy v blízkosti Slunce
David Vokrouhlický
Václav Čermák
1972
Problémy pevných těles v mezihvězdné hmotě
Vladimír Vanýsek
Jitka Čermáková  
2005 
Měření jasu oblohy na observatoři v Ondřejově 1994-2004
Petr Pravec  

Zděnek Drozd 
1987 
Eliptické dráhy zákrytových dvojhvězd 
Pavel Mayer 
Vít Doležal 
1986 
Historie výzkumu Halleyovy komety
Martin Šolc
Marie Doležalová 
1977 
Určování stáří hvězdokup 
Vladimír Vanýsek 
Jiří Doubek
2006
Spektroskopie Be hvězdy 60 Cygni
Pavel Koubský
Michal Dovčiak 
1998 
Pohyb dokonalej tekutiny v elektromagnetickom poli v okolí 
Kerrovej čiernej diery: aplikácia na astronomické výtrysky 
Vladimír Karas 
Josef Ďurech 
1998 
CCD fotometrie blízkozemních planetek 
Marek Wolf 

Ivana Ebrová 
2007 
N-částicové simulace galaxií se slupkami (shell galaxies) 
Bruno Jungwiert 
Soňa Ehlerová 
1995 
Anomalous HI Structures in the Milky Way 
Jan Palouš 
Jan Elner
2006
Disentangling spekter dvojhvězd
Petr Hadrava

Jiří Fencel 
1993 
Projevy slapových jevů ve dvojhvězdách 
Pavel Mayer 
Robert Filgas
2006
Fyzikální výzkum blazarů metodou barevných indexů
René Hudec
Jiří Filípek 
1959 
Refrakce Radiových vln ve sluneční koroně 
Jana Fridrichová 
1981 
Automatické sledování umělých družic laserovým dálkoměrem 
Petr Lála 
Ludmila Fritzová 
Určování geocentristických drah a fotometrických veličin meteorů z fotografických desek 

Tänzer Götz 
1992 
Die Identifikation von strahlungsreichen Sternen im IRAS-Katalog punktförmiger Quellen 
Pavel Mayer 
Jiří Grygar 
1959 
Fotografická fotometrie difuzních objektů 
Josef Mohr 

Jaroslav Haas 
2006 
Dynamika mladých hvězd v jádru galaxie 
Ladislav Šubr 
Pavol Habuda 
2009 
Záření zakázané kyslíkové čáry ve stopách meteorů 
Jiří Borovička 
Anton Hajduk (SAV) 
1966 
Meteorický roj Orioníd 
L'ubor Kresák 
Mária Hajduková 
1990 
Existencia interstelárnych meteoroidov
L'ubor Kresák 
Dagmar Handlířová
1979 
Hvězdy pozdních tříd 
Vladimír Vanýsek 
Josef Hanuš
2008 
Modelování tvaru planetek 
Josef Ďurech 
Eva Havlíčková  
2005 
Modelování pohybů plazmatu v eruptivních protuberancích a ve výronech koronální hmoty
Pavel Kotrč  
Petr Heinzel 
1974 
Profily spektrálních čar raných hvězd 
Svatopluk Kříž 
Ladislav Hejna 
1975 
Prostoro-časové charakteristiky sluneční granulace 
Václav Bumba 
Václav Hník 
1972 
Stavy plazmy ve slunečním okolí a v Plejádách 
Josip Kleczek 
Jiří Horn 
1967 
Rotace hvězd 
Miroslav Plavec 
Emanuel Hosnedl 
1986 
Kosmologický význam komet 
Martin Šolc 
Hana Hostomská 
1985 
Kinematika slunečního okolí 
Martin Šolc 
Marie Hrudková  
2005 
Přesná měření radiálních rychlostí hvězd jako příprava na detekci extrasolárních planet
Petr Harmanec  
René Hudec 
1975 
Družicová rengenová astronomie 
Pavel Mayer 
David Huja  
2005 
Statistika centrálního rozloľení HI a CO ve spirálních galaxiích
Soňa Ehlerová  
Ladislav Hurta 
1985 
Přederupční a erupční efekty v měkké oblasti X-emise pozorované na satelitech a metodou SEA 
Ladislav Křivský 

CH 
Pavel Chadima  
2005 
Spektrální a fotometrická studie integrující dvojhvězdy beta Lyrae
Petr Harmanec  
Drahomír Chochol 
1970 
Svetelné krivky zákrytových premených s rozsiahlymi atmosférami 

Pavel Jáchym
2001
Změny rychlosti tvorby hvězd během setkání galaxií
Jan Palouą
Michal Jechumtál 
1995 
HI Structures in Holmberg II Galaxy 
Jan Palouą 
Martin Jelínek  
2002 
Výzkum zábleskových zdrojů záření gama v optickém oboru
René Hudec  
Bruno Jungwiert 
1993 
Propagating star formation 
Jan Palouš 
Jan Jurčák  
2002 
Studium procesů roząíření spektrálních čar v erupcích na limbu
Pavel Kotrč  
Karel Juza 
1975 
Problém rotace BE hvězd 
Petr Harmanec 

Jan Kadrnoľka 
1980 
Poznámka k promlému Lagrangeových bodů 
Vladimír Vanýsek 
Jana Kašparová 
1999 
Studium eruptivních procesů s vysokým časovým rozlišením 
Pavel Kotrč 
Josip Kleczek 
1949 
Chromosfériké erupce 
František Link 
Jiří Kliner
2006
Exoplanety
Marek Wolf
Václav Klusák
2007
Spektroskopická studie hvězdy 70 Virginis a její planetární soustavy
Petr Harmanec
Jiří Kocourek 
1982 
Náhodnost a zákonitost ve vývoji hvězdných systémů 
Martin Šolc 
Luboą Kohoutek 
1958 
Přesnost fotografického určení geocentrické rychlosti meteorů
Zděnek Komárek 
1983 
Metody výpočtu drah spektroskopických dvojhvězd 
Pavel Mayer 
Martin Kopáček 
1974 
Pohyb umělých družic Země pod vlivem vysoké atmosféry 
Ladislav Sehnal 
Jiří Kopecký 
1990 
Kinematika galaxie NGC 1365 
Jan Palouš 
Miroslav Kopecký 
1950 
Periodicita sluneční činosti 
František Link 
Pavel Koten 
1996 
Fotometrie bolidů a určení hmotnosti meteoroidů 
Pavel Spurný 
Pavel Koubský 
1965 
Prostorové rozložení planetárních mlhovin 
Josef Mohr 
Ondřej Kopáček 
2007 
Pohyb elektricky nabitých částic v Kerrově Newmanově geometrii 
Vladimír Karas 
Jaroslav Kovařík 
1998 
Stanovení hustoty toku hmoty v meteoritickém roji Geminid 1958 - 1995
na základě pozorování ondřejovským meteoritickým radarem 
Petr Pecina 
Jiří Kozák 
1987 
Určování životních dob molekul v komětě P/Halley 
Vladimír Vanýsek 
Miroslav Kozel 
1994 
Numerický model impaktu do materiálu z porézních ledů 
Martin Šolc 
Petr Kratochvíl 
1964 
Těsné dvojhvězdy 
Miroslav Plavec 
Pavel Kraus 
1997 
Dopplerovské mapování akrečních disků 
Vladimír Karas 
Michaela Kryšková
1999 
Neutronové hvězdy a fyzika pulzarů 
Vladimír Karas 
Svatopluk Kříž 
1961 
Mezihvězdná absorbce
Miroslav Křížek 
2007 
Ztráta hmoty hvězd v dynamice galaxií 
Bruno Jungwiert 
Pavel Kubeš 
1965 
Spektrální čára helia D3 5876,6 A v chronmosférických erupcích 
Zdeněk Švestka 
Ján Kula 
1996 
Štúdium ohrevu chromosféry mäkkým röngenovým žiarením 
Petr Heinzel 

Jan Libich  
2002 
Určení fyzikálních vlastností trojhvězdy epsilon Persei
Petr Harmanec  

Petr Macák 
1970 
MK klasifikace hvězd raných typů 
Pavel Mayer 
Pavel Macho  
2002 
Populační index rojových a sporadických meteorů
Jiří Borovička  
Dušan Malura 
1994 
Modelování negravitačních vlivů na pohyb komety 
Martin ©olc 
Eva Marková 
1975 
Zobecněná teorie výpočtu počtu vzniklých skupin slunečních skvrn a jejich průměrné životní doby 
Miloslav Kopecký 
Jaroslav Matějovic 
1986 
Extragalaktické rádiové zdroje 
Pavel Mayer 
Pavla Maršálková 
1971 
HII oblasti 
Pavel Mayer 
Vladimír Matas 
1966 
Určení hustoty zemské atmosféry ze změn elementů drah umělích družic 
Josef Mohr 
Pavel Mayer 
1955 
Vyšetřování pohybů Yalských katalogů 
Josef Mohr 
Jan Měrka 
1996 
Dynamika aurorálních oblastí ionosféry a magnetosféry Země 
Jana Šafránková 
Zoltán Molnár
1991 
O významu jeansonovy délky v kosmologii 
Attila Mészáros 
Zděnek Moravec 
1991 
Deuterium v mezihvězdné látce a ve sluneční soustavě 
Vladimír Vanýsek 
Jan Moravec 
1986 
Modely atmosfér dotykových složek dvojhvězd 
Petr Hadrava 
Rastislav Mucha 
1992 
Relativistická teória akrécie: Vybrané problémy 
Vladimír Karas 

Michal Navrátil
1999
Exoplanety
Marek Wolf
Petr Neugebauer 
1991 
Zákrytové dvojhvězdy v otevřených hvězdokupách 
Pavel Mayer 
Petr Nováček
2001
Temná hmota ve vesmíru: Současný stav a vybrané problémy
Vladimír Karas
Drahomíra Nováková
2000
Stanovení hustoty toku hmoty v meteorickém roji Geminid 1958-1996 na základě studia vzdálenostního rozloľení meteorů pozorovaných ondřejovským radarem.
Petr Pecina

David Ondřich  
2002 
Detekce proměnných objektů v archivu 65cm dalekohledu
Marek Wolf  

Jan Palouš 
1972 
Spektrální analýza atmosféry hvězdy Gama Geminorum 
Svatopluk Kříž 
Štefan Parimucha 
1997 
Štúdium štatistického súboru vlastností jasných hviezd so závojom 
Petr Harmanec 
Petr Páta 
1996 
Cefeidy ve dvojhvězdách 
Marek Wolf 
Petr Pecina 
1973 
Aktivita meteorického roje Ksí Perseid 1967 na základě radarových pozorování 
M. Šimek 
Pavel Pelant 
1989 
Šíření slunečního kosmického záření v meziplanetárním prostoru 
Stanislav Fischer 
Karol Petrík 
(KA UKom.) 
1995 
Fotoelektrická UBV fotometrie symbiotických a kataklizmatických hviezd 
Ladislav Hrico 
Stanislav Poddaný  
2005 
Studium meteorického roje Perseid 2000 a 2001 meteorickým radarem
Petr Pecina  
Erika Poková 
1989 
O čem vypovídají pohyby hvězd v Almanachu 
Pavel Mayer 
Miroslav Prokeš 
1971 
Výpočet polarizace světla v reflexních mlhovinách 
Vladimír Vanýsek 
Tomáš Prosecký  
2005 
Studium asymetrie profilů spektrálních čar slunečních erupcí
Pavel Kotrč  
Michael Prouza
2001
Povaha přebytku částic kosmického záření nad mezí GZK
Jiří Grygar
Jaroslav Pustina 
1984 
Historie výzkumu mezihvězdných molekul 
Martin Šolc 

Zděnek Rail 
1986 
Korekce vad astronomických zrcadel 
Pavel Mayer 
Tomá± Raja 
1990 
Pravidelné změny period zákrytových dvojhvězd 
Marek Wolf 
Vladimír Ro±kot 
1986 
Astronomie a astrofyzika ve fyzice základních škol, gymnázií a v činnosti zájmových skupin 
Martin Šolc 
Jaroslav Ruprecht 
1954 
Hillovy plochy 
V. V. Heinrich 
Adam Růµička
2001
Radiální redistribuce plynu během setkání galaxií
Jan Palouš

Ř 
Petr Říhánek
1999 
CCD fotometrie těsné zákrytové dvojhvězdy EQ Tauri
Marek Wolf 
Jakub Řípa
2006 
Studie gama záblesků detekovaných druµicí RHESSI
Attila Mészáros

Metod Sanica 
1983 
Magnetohydrodynamický model bipolárnych planetárnych hmlovín 
Jan Svatoš 
Alexandr Seidl 
1974 
Fourierovva transformace v astronomické spektroskopii 
Pavel Mayer 
Zděnek Seidl 
1974 
Dvojhvězdy 
Jiří Bouška 
Zděnek Sekanina 
1959 
Otázka lokálního systému 
Josef Mohr 
Michal Sobotka 
1978 
Spektroskopie novy HR Delphini 
Vladimír Vanýsek 
Luká± Shrbený  
2005 
Rozloµení meteorických těles ve sluneční soustavě z přesných fotografických záznamů bolidů
Pavel Spurný  
Petr Scheirich  
2003 
Modelování binárních asteroidů
Petr Pravec  
Petr Schiller 
1987 
Studium astroidální rezonance a vznik Kirkwoodovy mezery 
Miloš Šidlichovský 
Jan Schober 
1967 
Rozdělení otevřených hvězdokup v galaxii a jejich struktura 
Josef Mohr 
Jaroslava Schovancová 
2007 
Určování rozložení hmoty v jádře Galaxie z pohybu hvězd 
Ladislav Šubr 
Vojtěch Sidorin 
2008 
Infračervené, optické a rentgenovské protějšky HI obálek v Mléčné dráze 
Jan Palouš 
Augustin Skopal 
1981 
Spektrální analýza meteorického jevu 
Zděnek Ceplecha 
Tomáš Skoumal 
1999 
Aktivní galaxie v rtg. oboru 
Vladimír Karas 
Petr Sojka 
1974 
Pohyb elektricky nabité druľice v magnetickém poli Země 
Ladislav Sehnal 
Karel Sokol 
1966 
Spektrální analýza pomocí křivky růstu 
Vojtěch Letfus 
Júlia Sokolovičová  
2006 
Studium atmosfér Be hvězd
Jiří Kubát  
Ladislav Souček 
1984 
Studium magnetického pole ve slunečních skvrnách fotografickou metodou 
Pavel Ambrož 
Tomáš Stařecký 
1987 
Tříkanálový spektrometr projektu Interkosmos - Vega 
a první výsledky z jeho vizuálního kanálu 
Marek Wolf 
Ivana Stoklasová  
2003 
Výtrysky ve zdrojích kosmických gama záblesků
René Hudec  
Ján Straka 
1961 
Niektoré aplikácie probléme réstreint v astronautike 
V. Nechvíle 
Jíří Svoboda
2006
Záření akrečních disků v blízkosti kompaktních objektů
Vladimír Karas
Petr Svoboda (PfMU)
1990 
Fyzikální vlastnosti CCD 
E. Schmidt 

© 
Zdislav Šíma 
1970 
Absorpce v obálkách raných hvězd 
Vladimír Vanýsek 
Jindřich Šilhan 
1967 
Selektivní mezihvězdná extinkce 
Vladimír Vanýsek 
Petr Škoda 
1987 
Jednoduchý model HII oblasti 
Pavla Polechová 
Miroslav Šlechta 
1994 
Survey of Cosmological Perturbations in Friedmannian Universe 
Attila Mészáros 
Radomír Šmída  
2002 
Astrofyzika velmi vysokých energií
René Hudec  
Martin Šolc 
1972 
Uľití metody Monte Carlo k odhadu významu mnohonásobného rozptylu světla v reflexních mlhovinách 
Vladimír Vanýsek 
Jaroslav Štauber 
1984 
Vývoj poznatků o mezihvězdném prachu 
Martin Šolc 
Josef Štefl  
2005 
Studium změn asymetrie obálek hvězd se závojem
Petr Harmanec  
Stanislav Štefl 
1979 
Nova FH Serpentis 
Jiří Grygar 
Jiří Štěpán  
2004 
Přenos polarizovaného záření ve slunečních erupcích
Petr Heinzel  
Jiří Štoček
2001
Prostorové rozdělení gama záblesků
Attila Mészáros
Ján Štohl 
1955 
Vyšetrovanie vlastných pohybov hviezd Yalskych katalogov 
Rostislav Štork 
1993 
Porovnání chemického sloľení kometárního prachu a meterorů 
Martin Šolc 
Jan Štrobl  
2001 
CCD sky surveys: statistika a klasifikace proměnných objektů
René Hudec  
Ladislav Šubr 
(KTF) 
1995 
Statistika průchodů hvězd akreačním diskem okolo kompaktního jádra galaxie 
David Vokrouhlický 
Michal Švanda  
2004 
Horizontální proudění hmoty ve sluneční fotosféře
Miroslav Klvaňa  
Petr Švaříček
2006 
Apsidální pohyb zákrytových dvojhvězd
Marek Wolf
Lenka Švarcová 
1991 
Současný stav prognoz sluneční činosti a jejich zhodnocení
z hlediska úspěąnosti a astrofyzikálního základu 
Pavel Ambrož 
Libor Švéda  
2003 
Astrofyzikální aspekty rentgenových teleskopů Račí oko
René Hudec  

Hana Tichá 
1992 
Fotometrický systém rozlišení hvězd raných spektrálních typů 
Pavel Mayer 
Jan Tomsa 
1985 
Diagnostika kolektivních procesů ve slunečních erupcích 
Petr Heinzel 
Martin Topinka  
2002 
Zábleskové zdroje záření gama-původ a korelace
René Hudec  
Markéta Tukinská 
2008 
Novy v galaxii M31
Marek Wolf 
Daniel Tůma 
1998 
CCD fotometrie otevřené hvězdokupy NGC 188 
Marek Wolf 

Marek Vandas 
1980 
Odvození některých parametrů slunečních erupcí na základě
fotometrických měření v rengenové oblasti spektra 
Boris Valníček 
Michal Varady 
1996 
Chladnutí horkých poerupčních smyček 
František Fárník 
Miroslav Varga 
1983 
Cirkumstelární obálky proměnných hvězd typu T Tauri 
Martin Šolc 
Jan Vejskrab 
1977 
Studium životních dob vybraných molekul v mezihvězdném prostoru 
Vladimír Vanýsek 
Jiří Vinter 
1996 
Odvození fyzikálních parametrů planetek
modelováním světelné křivky
Marek Wolf 
Miloš Vohradník 
1986 
Prostorová distribuce kosmického prachu vlivem Poyting-robertsonova efektu 
Vladimír Vanýsek 
David Vokrouhlický 
1989 
Vliv magnetického pole Země na pohyb umělé družice 
Ladislav Sehnal 
Ondřej Vymětalík  
2005 
Spektrální diagnostika klidných slunečních protuberancí
Pavel Kotrč  
Libor Vyskočil 
1983 
Fotometrické a spektrální parametry komety Finsler 1937 V 
Jiří Bouška 
Radek Vystavěl 
1993 
K počítačovému modelování, zejména modelovaní plazmatu 
Marian Karlický 

Marek Wolf 
1981 
Numerický hustotní model koronální smyčky 
Pavel Ambrož 
Richard Wünsch
2000
The gravitational instability of expanding HI shells
Jan Palouš

Petr Zasche  
2004 
Light-time efekt v zákrytových dvojhvězdách
Marek Wolf  
Stanislav Zelenda 
Skrytá hmota v kupách galaxií 
Martin Šolc 
Vladimír Znojil 
1963 
Fotografická spektrometrie 
Vladimír Vanýsek 
Juraj Zverko 
1965 
Galaktické novy 
Josef  Mohr 

® 
Vojtěch Žíla 
1975 
Vícebarevná fotometrie a její pouľití pro klasifikaci hvězd 
Pavel Mayer