Nabídka publikací AU UK, èást III.
Èasopisy a publikace
(A) Název (B) Roèníky  Poèet 
  100 let èeské novodobé fyziky sborník pøednášek na slavnostním symp. 22.9.1982   1x 
  25 let MFF UK 1952-1977 prùøez historií MFF UK   43x
  Acta Universitatis Carolinae - Mathematica et Physica neuplné 1960-1990   
  Astronomický ústav ÈSAV obecnì o historii 1979 20x
  Družicové metody studia gravitaèních polí a tvaru nebeských tìles skripta ÈVUT M.Burša 1979 8x 
  Fyzika a matematika sborník prací ze semináøe JÈSMF 1987 4x 
  Fyzika na UK historie a další informace o výuce fyziky na UK 1988 11x 
  Galaxie její prvky a subsystémy (ed. Bouška, Harmanec) sborník èlánkù z 8. stelární konference 1979 29x
  Hvìzdáøská roèenka  1946-56, 58, 59, 1973   
  Kosmické rozhledy neperiodický vìstník ÈAS 1972-90   
  L'Astronomie  1960-73   
  Matematika a fyzika vìdecká konference MFF UK 3-5. dubna 1978 1978 8x
  MFF UK Informace o výuce na MFF UK 1988 10x
  MFF UK Historie a informace o výuce na MFF UK 1975 5x 
  Nature  1996-1997 
Vol. 375 - 383
 
  Physics today  1984-1985 
Vol. 37 - 39 
 
  Publication of the AU UK sborník èlánkù, neuplné 1962-1968 
No.35 - 56 
 
  Øíše hvìzd
1967 - # 2, 4, 5
1984 - # 5
1991 - # 5, 8, 9, 11
1994 - # 6-8
1995 - # 5-12
 1967-1995  
  Astronomy and  Astrophysics 
vol. 161 - no. 2
vol. 256 - no. 1
vol. 289 - 304 kompletní 
vol. 305 - no. 1, 3
vol. 306 - no. 1, 2
1989-1994  
  Astronomy and  Astrophysics Supplement Series 
vol. 93 - no. 1, 2
vol. 94 - celé 
vol. 95 - no. 1, 2
vol. 96 - no. 1, 3

Author Index 1989 - 1993

1992  
  Tadeáš Hájek z Hájku 1525-1600 6 èlánkù o T.H., vázané, ed. J.Bouška P 1976 16x

(B).... P - publikace nebo J - èasopisy