Pøípadné požadavky zasílejte prosím na adresu Astronomického ústavu UK.
      V Holešovièkách 2,
      180 00 Praha 8

 Nebo e-mailem:
      Marek Wolf, wolf@mbox.cesnet.cz
      Martina Kováøová, martina@sirrah.troja.mff.cuni.cz

Vaše požadavky budou vyøízeny podle poøadí došlých odpovìdí. 


Nabídka publikací AU UK, èást I.
Knihy k pøevodu
(A) Název knihy  Autor nebo Editor  Rok
  Das Vorkommen der chemischen Elemente im Kosmos základy astronomie Sluneèní soustavy Harald von Klüber  1931
  Deset let kosmonautiky v pøehledu pøehledová publikace obsahující datum startu a krátký popis vypuštìných umìlých kosmických tìles Petr Lála  1967
  Künstliche Erdsatelliten sborník èlánkù Hans Reichardt  1959
  Le Mouvement Central Cosmique Planete Terre odborná publikace Miroslav Valënta  1991
  Nuclear Astrophysics - a Bibliographical Survey  B. Kuchowiz  1967
  Physica - Int. Confernce on Laboratory Astrophysics sborník edited by J. van de Hhandel  1968
  Physik der Sterne und der Sonne uèebnice stelární astrofyziky Helmut Scheffler and Hans Elsässer  1974
  Sborník referátov z 10. celoštátneho slneèného seminára  edited by T. Pintér  1990
  Second ESO-CERN Symposium - Cosmology, Astronomy and Fundamental Physics sborník edited by G. Setti and L.Van Hove  1986
  Slunce jeho vlivy na Zemi pop. vìdecká, edice "Vìda všem" F.Linka Z. Švestka  1953
  Studia Copernicana - Colloquia Copernicana III sborník IAU  1975
  The Universe and Dr. Einstein pop. vìdecká Lincoln Barnett  1957
  Úvod do obecné astronomie uèebnice Bohumil Hacar  1963
  Weiße Zwerge - schwarze Löcher pop. vìdecká R.H. Sexl  1975
  Zpráva o vesmíru pop. vìdecká Zdìnek Kopal  1976